به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیشنبه، آبان ۰۲، ۱۳۹۴

نیمه شبان تنها...

با صدای جاودانهً مرضیه 
نیمه شبان تنها... 

خسته و تنها / ماه و ثریا / بر شب تارم / می خندد
رفت و / نوای غم ز طنین ترانه من / نشنود
رفت و / کلامی هم دل من دگر از غم او / نسرود
در خلوت شبها / تنها منم
حیران به راهی / نا پیدا منم 
افتاده ای از پا / در راه او
دلداده ای مست و / رسوا منم
بی پروا منم / بی پروا منمخواننده: زنده یاد مر ضیه. 
آهنگساز: همایون خرم
ترانه سرا: تورج نگهبان
نیمه شبان تنها... 
نیمه شبان تنها / در دل این صحرا / گمشده خود را / می جویم
رفت و / نوای غم ز طنین ترانه من / نشنود
رفت و / کلامی هم دل من دگر از غم او / نسرود
شد سپری عمری / خبر از مَه رفته من نرسید
بین به پیامی هم / گره از دل خسته من نگشود
نیمه شبان تنها / در دل این صحرا / گمشده خود را / می جویم
من که هم آوازم / با سخن سازم / راز جداییها / می گویم
من کیَم آهی / مانده به لبها / آتش عشقی / در دل شبها / راه گریزم / می بندد
خسته و تنها / ماه و ثریا / بر شب تارم / می خندد
رفت و / نوای غم ز طنین ترانه من / نشنود
رفت و / کلامی هم دل من دگر از غم او / نسرود
در خلوت شبها / تنها منم
حیران به راهی / نا پیدا منم
افتاده ای از پا / در راه او
دلداده ای مست و / رسوا منم
بی پروا منم / بی پروا منم