به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیسه‌شنبه، مهر ۲۸، ۱۳۹۴

یادداشت شماره ۴۹۲ ـ هوشنگ طالع

با چشمان باز، سرنگون در چاه کاپیتولاسیون
آقای ریاست مجلس شورای اسلامی و دارای « رکورد جهانی » در رشته‌ی «به تصویب رساندن برجام در حدود۲۰ دقیقه» ، این‌روزها ، بی‌هوده می‌کوشند تا این « زشت‌کاری » را توجیه کنند و خود را مبری نشان‌دهند .
 ایشان در آخرین سخن‌رانی خود که با اعتراض‌های زیاد هم‌راه‌ بود ، فرمودند : «‌ کشور باچشم باز این مسیر [‌منتهی به برجام ]‌ را انتخاب کرده است » .
نخست ایشان باید بدانند که کشور ، متعلق به ملت و مردم است و نه گروه‌های حاکمه . مردم برای اداره‌ی امور کسانی را برمی‌گزینند و تا زمانی که مجری خواسته‌هایشان هستند ، آن‌ها را ابقا می‌کنند و چون از مسیر راستای خواسته هایشان منحرف شوند ، آنان را بر کنار می‌کنند.
خواست مردم نیز در موارد مهم که با سرنوشت‌ ملی ، استقلال‌ملی  ، منافع ملی و نیز منافع‌حیاتی نسل حاضر و نسل‌های آینده ارتباط دارد ، در « همه‌پرسی » تجلی پیدا می‌کند .
هنگامی که مردم به این نتیجه برسند که دولت توان درک خواست عمومی در راستای نگاهبانی از استقلال ملی ، ‌منافع ملی و منافع حیاتی را ندارد ،‌ خود به گونه‌ی سرراست (‌مستقیم ) اظهار نظر می‌کنند و دولت را مکلف به اجرای آن می‌نمایند .
از این رو ، باید برای آگاهی آقای رییس مجلس شورای اسلامی گفته شود که این « کشور » [ بخوان ملت و مردم ] نبود  که با چشم باز مسیر  « اسارت و کاپیتولاسیون سیاسی ـ نظامی ـ اقتصادی ـ اجتماعی ـ‌ فرهنگی » ‌را بر گزید ؛ بلکه « ‌ترکمان‌چای هسته‌ای » ( برنامه جامع اقدام مشترک برای اسارت و به بندکشیدن ملت و مردم ایران ) از سوی شما و دیگر دست‌اندرکاران به ملت و مردم ایران تحمیل شده است ؟!

سه شنبه ۲۸ مهرماه ۱۳۹۴ ـ هوشنگ طالع