به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیجمعه، آبان ۰۱، ۱۳۹۴

در اعتراض به تغییر نام خلیج فارس

ترجمه متن نامه  سازمان سوسیالیستهای ایران به وزیر امورخارجه آلمان 
  در اعتراض به تغییر نام خلیج فارس
جناب آقای دکتر فرانک ـ والتر اشتاین مایر
وزیر امورخارجه آلمان فدرال
وزارت امورخارجه  ــ برلین

اعتراض به تغییر نام خلیج فارس
جناب آقای دکتر اشتاین مایر
شما در کنفرانس مطبوعاتی خود در ریاض بتاریخ ١٩ اکتبر ٢٠١۵  از "خلیج عربی" سخن گفته اید.
از آنجا که شما برآنید که کوششهای شما  درخدمت صلح در خاورمیانه قرار دارند، مایلیم بشما یادآور شویم که این طرفداری یک جانبه شما از تقلب تاریخی (توسط) دولتهای عربی تأثیر متضاد(در پیشرفت صلح) بهمراه خواهد داشت.
بدون توجه بمناسبات سیاسی حاکم بر ایران، ملت ایران این تقلب در نام تاریخی(خلیج فارس) و مناسبات اولیه (در منطقه) را نخواهد پذیرفت.
ما امیدواریم که شما در آینده اعتراض ما را مورد توجه قرار دهید.
با احترام
از سوی هیئت اجرائی سازمان سوسیالیست های ایران ـ سوسیالیست های طرفدار راه مصدق
دکتر منصور بیات زاده
پنجشنبه ۲۲ اکتبر ۲۰۱۵ (برابر با ۳۰ مهر ۱۳۹۴ )
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
رونوشت به فراکسیونهای احزاب در  بوندستاگ (مجلس مرکزی آلمان فدرال)
CDU/CSU – SPD – Die Linke - Bündnis 90/ Die Grünen
 تاريخ انتشار در سايت سازمان سوسياليستهای ايران در روز  پنجشنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۴ - ۲۲ اکتبر ۲۰۱۵