به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیشنبه، مهر ۲۵، ۱۳۹۴

عکس: همایش شیرخوارگان حسینی