به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیپنجشنبه، آبان ۰۷، ۱۳۹۴

بهروز سورن : « یکی از ما » روایتی از اعماق, بازسازی یک تراژدی انسانی

 فیلم « یکی از ما »  روایت داستانی واقعی است که در گذشته ای نزدیک اتفاق افتاده استتابستان سال ۲۰۰۹  درپی  دزدی از یک فروشگاه بزرگ مواد غذائی در محدوده شهر کرمس اتریش پسر نوجوان ۱۴ ساله ای توسط پلیس کشته میشود.
   ادامه مطلب