به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیسه‌شنبه، آبان ۰۵، ۱۳۹۴

ما هستیم، داریوش لعل ریاحی

 ما هستیم 
بر سر ِ خاک ِ تو ای فخر ِ بشر جان ِ جهان ما هستیم
هم ره  و هم قدم  و یک دل  و جان ما هستیم

کوروش این غم به سر آید  ،  به تو سوگند که تا
بَر شود این وطن از خدعه گران  ما هستیم 

این که در ماست ، همه عزت و فخر ِ وطن است
دست ِ پر قدرت ِ آرش به کمان  ما هستیم

کعبهِ  ملتِ  ما ،  سنگ ِ مزارت  کوروش
پس از این زایر این مهد ِ شهان  ما هستیم

ای شهنشاه ببخشا ، خجل از روی ِ توایم
تا چنین در تله ِ جهل ِ  زمان  ما هستیم

نقش ِ برجام ببینید و  به فردا نگرید
چون که بازیچه ِ این جن زده گان ما هستیم

اینک اما نه چنانیم که در خواب شویم
بانگ ِ رسوایی  ، بیداد گران  ما هستیم

یک صداییم کنون ، در همه ِ خاک ِ وطن
مشت ِ کوبنده بر این راه زنان ماهستیم

  داریوش لعل ریاحی
سوم مهر