به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیجمعه، اردیبهشت ۱۷، ۱۳۹۵

سروده های بند _ سر اومد زمستون

با صدای پری زنگنه 
همراه با طرح ها و نقاشی های زیبای سودابه اردوان
 کاری از سامان
سر اومد زمستون


سروده های بند _ سر اومد زمستون