به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیسه‌شنبه، بهمن ۰۵، ۱۳۹۵

همدردی شهروندان تهرانی با شهدای آتش نشان. ؛ تصاویر