به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیشنبه، دی ۲۵، ۱۳۹۵

اعلامیه ی سازمان های جبهه ملی ایران در اروپا

در سوگ دکتر سعید فاطمی، عضو پیشین شورای مرکزی جبهه ملی ایران 
دکتر سعید فاطمی در سال ۳۲ در مقابل مجلس شورای ملی، ملت را به آزادی طلبی و مبارزه با استبداد دعوت کرد

با تاسف و اندوه فراوان  از درگذشت همرزم عزیزمان، دکتر سعید فاطمی، با خبر شدیم.
دکتر سعید فاطمی را از روز ۲۲ مهر ۱۳۲۸ و هنگام راه پیمائی اعتراضی دکتر مصدق به طرف کاخ مرمر در کنار مصدق می بینیم. 
و او در تمام عمر به راه مصدق واعتقادات جبهه ملی ایران وفادار ماند.
دکتر سعید فاطمی خواهر زاده شهید بزرگ جبهه ملی ایران دکتر حسین فاطمی بود.  
او فرزند بانوی شیر دل خانم سلطنت فاطمی بود که در روز ۶ اسفند۱۳۳۲ که دکتر فاطمی پس از چند ماه اختفا بازداشت گردید در مقابل شهربانی و زمانی که چاقوکشان مزدور حکومت کودتا برای کشتن دکتر فاطمی بر سر او ریختند خود را سپر پیکر دکتر فاطمی قرار داد و ده ضربه چاقوی اراذل به سرکردگی شعبان جعفری را تحمل نمود تا دکترحسین فاطمی در آن توطئه کشته نشود و بتواند آن مدافعات ماندگار در تاریخ را در داد گاه نظامی به عمل آورد.
در سفر دکتر مصدق به لاهه در سال ۱۳۳۱، برای دفاع از منافع ایران در برابر شکایت انگلستان دکتر سعید فاطمی  منشی مخصوص نخست وزیر ملی ایران بود.
سازمان های جبهه ملی ایران در اروپا فقدان این دوست و همرزم ارجمند و گرانقدر را به خانواده ی محترم آن زنده یاد، به یاران و همرزمان جبهه ملی ایران و به ملت ایران تسلیت گفته خود را در غم آنان همدرد و شریک می داند.

پنجشنبه  ۲۳ دی ماه ۱۳۹۵ ــ ۱۲  ژانويه ۲۰۱۷
سازمان های جبهه ملی ایران در اروپا

دکتر علی راسخ افشار، دکتر پرویز داورپناه، علی شاکری زند، مهندس مهدی مقدس زاده