به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیسه‌شنبه، بهمن ۰۵، ۱۳۹۵

سوپرمن به مقصد رسید


دونالد ترامپ بالاخره وارد کاخ سفید شد و رسما سمت ریاست‌جمهوری آمریکا را بر عهده گرفت؛ در قامت سوپرمنی که آمده کشورش را نجات دهد، با کوله‌باری از وعده‌های پوپولیستی.
او آمده تا آمریکا برای آمریکایی‌ها باشد بی‌توجه به شعار «آمریکا سرزمین رؤیاهاست».
او آمده تا فرصت‌های شغلی را در اختیار آمریکایی‌ها بگذارد، بی‌توجه به این اصل که در کشورهای توسعه‌یافته متخصصان فارغ از ملیتشان کار می‌کنند. سوپرمن به مقصد رسیده است.