به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیچهارشنبه، دی ۲۲، ۱۳۹۵

تصویر/ اشک‌های اوباما در نطق خداحافظی