به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیجمعه، دی ۲۴، ۱۳۹۵

فرداکاتور: مرگ هاشمی، طرحی از مانا نیستانی