به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیچهارشنبه، دی ۲۲، ۱۳۹۵

تصاویر / خانواده ی هاشمی رفسنجانی در سوگ پدر و همسر