به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادییکشنبه، فروردین ۰۶، ۱۳۹۶

آهنگ کردستان ، ارژنگ وسارنگ سیفی زاده

من کرمانشاهی ، تو کامیارانی / ای عزیزان اهل سلیمانیه 
اگر چه فرمود مولانای رومی / همدلی از خوش زبانی خوش تر است 
بیایید آشتی گذشته را از سر بگیریم / تا چشمان تنگ نظر و حسود کور شود