به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیجمعه، اسفند ۲۷، ۱۳۹۵

چهارشنبه‌سوری مبارک ــ اسد بیناخواهی