به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیپنجشنبه، اسفند ۲۶، ۱۳۹۵

انتشار کتاب «اسلامیسم: توتالیتاریسم نوین» بقلم دکتر مهدی مظفری

در آستانه نوروز، کتاب «اسلامیسم: توتالیتاریسم نوین»، نوشتهء دکتر مهدی مظفری، به زبان انگلیسی، توسط دو ناشر اروپایی و آمریکایی، منتشر شده است. این کتاب ماهیّت حکومت اسلامی مسلط بر ایران را مستدّل و به شیوهء آکادمیک روشن می سازد و بنیاد های نظری و شیوه های عملی بنیادگران اسلامی را مورد بررسی دقیق قرار می دهد.

این کتاب به شاپور بختیار تقدیم شده و تمام حقوق نویسنده به عنوان جایزه «شاپوربختیار» به یک و، در صورت امکان، به دو جوان ایرانی برای اثری نوشتاری یا هنری اعطاء خواهد شود. اطلاعات بيشتر را می توانيد از طريق ای ميل دکتر مظفری دريافت کنيد. توفیق این کتاب  بستگی به همّت ایرانیان آزادیخواه دارد. همّت کنید و چند نسخه بعنوان هدیه نوروزی به دوستانتان بدهید و نیز برای مقامات ذینفوذ بفرستید.

مهدی مظفری