به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیجمعه، فروردین ۱۱، ۱۳۹۶

پيغامى به زبان فارسى از گروه داعش:

«ما ایران را اشغال و حاکمیت اسلام سنی را مثل سابق به آن برمی گردانیم.»