به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادییکشنبه، شهریور ۱۹، ۱۳۹۶

نون و پنیر و چای، عکس روز