به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیچهارشنبه، آذر ۰۸، ۱۳۹۶

دیداری با پروانه فروهر، پیرایه یغمایی


بروانه فروهر
به مناسبت روز جهانی زن

کنار اینهمه ويران
برای اينهمه درد
نمی شود که يریشان نبود
و گريه نکرد
(بروانه فروهر)

بريده ای از برنامه های راديویی پیرایه یغمایی
دیداری با بروانه فروهر