به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیپنجشنبه، آبان ۲۵، ۱۳۹۶

عکس روز، طبیعت پائیزی تهران / عکس

طبیعت پائیزی تهران، عکس: ستاره سرداری