به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیسه‌شنبه، آبان ۳۰، ۱۳۹۶

خسرو مهرویان، گروه موسیقی رودکی

خسرو مهرویان 
گروه موسیقی رودکی