به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیچهارشنبه، شهریور ۱۰، ۱۴۰۰

جشن تولد متفاوت خاتون قاب به دست برای پسر آبان ۹۸!!!