به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیدوشنبه، شهریور ۲۲، ۱۴۰۰

می گویند، طنزهای بیژن اسدی پور