به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیدوشنبه، شهریور ۲۹، ۱۴۰۰

عضو هئیت مرگ به عضویت هئیت علمی دانشگاه دولتی تاجکستان در می آید

 مردی نه! بخاطر کارنامه سراسر جنایت بارش بخوان نامردی! با آن چهره سنگی که نوعی بلاهت در آن خوابیده وهر بار که دهان باز می کند ابعاد این بلاهت وعقب ماندگی بیشتر روشن می گردد، از آن دسته پیله ورانی که در دهان می بندند تا تظاهر بر گوهر فروشی کنند.در یک بده بستان سیاسی که با اذن وچشم نازک کردن پوتین همراه بود مورد تفقد دانشگاه دولتی تاجکستان قرار گرفت.

در شهر دوشنبه پایتخت تاجکستان که در سال های اخیر بسیاری از ایرانیان عمدتا خارج از کشور که عاشق مسجد بستن ، دستور بر ریش زدن ونام های ایرانی نهادن بر روی کودکان تازه تولد توسط رئیس جمهور آن "امام علی رحمان "هستند!

رئیس دانشگاه دولتی تاجکستان یک جلد دانشنامه دکترای افتخاری در کف "رئیسی" رئیس جمهور منتسب رهبر ومنتخب اقلیت مردم ایران نهاد .همراه با یک "چپن ملی "سوزن دوزی شده که بر روی عبای کشمیری اوافکند و عنوان عضو افتخاری هیئت علمی را به او بخشید و سواد شش کلاسه اورا بدرجه دکترا ارتقاع داد. تا به اصطلاح اعتباری باشد برای این بی اعتبار ترین رئیس یک مملکت !"پدر سیاست بسوزد که از قاتل ادیب عضو هئیت علمی می سازد."

حال در پشت این عنوان بخشی سیاسی چه میزان رایزنی در تهران و دوشنبه صورت گرفته کسی را خبر نیست چه میزان بده بستان!

بده بستان های نوع روسی برای شکل دادن به اجماعی در مقابله با خطر طالبان صف کشیده پشت مرزهای تمامی شرکت کنندگان در اجلاس شانگهای از چین تا مسکو ودادن این دکترای دانشگاه برای بیسواد پیاده و بد نامی مانند رئیسی!

بگذریم که پذیرش عضویت ایران در این پیمان نیز بعد سال ها باید در همین رابطه و صف بندی فعال ترشده قدرت های جهانی در برابر چین وروسیه ارزیابی کرد.


اما سخنرانی رئیسی در این مراسم که در نوع خود مانند هر سخنرانی دیگرش بی نظیر بود. درجه سفاهت وبی چشم وروئی آخوندی اورا در بالاتر دانستن تحصیلات حوزه ای خود که هیچ گونه معیار و اعتباری ندارد براین دکترا و پائین آوردن مقام دانشگاه ملی واصلی یک کشور درحد حوزه دینی نشان داد! درس خوبی برای رئیس دانشگاه و هئیت علمی که در یابند قیمت، عنوان واعتبار مراکز علمی را نباید در پای هربیسواد بی سر و پائی بریزند!تا پاسخی این چنین در یابند.

وضعیت پیچیده، تراژیک وخنده داراین نماد جمهوری دست ساز خامنه ای در چهار گوشه جهان درعین زمان بسیار دیدنی و تامل بر انگیز است .

در یک سو در کشور سوئد در جریان محاکمه "نوری "بعنوان عامل جنایت هولناک سال شصت هفت نام رئیسی بارهاو بارهاتکرار می شود که تحت تعغیب بین المللی است.

در امریکا ،در مرکز سازمان ملل متحد ازترس دستگیر شدن قادر به شرکت در اجلاس سالیانه این سازمان نیست

.همزمان با گرفتن دکترای افتخاری سه نویسنده زندانی در ایران که توسط دولت او چه در زمان ریاست بر قوه قضائیه وچه زمان حال دستگیر شده اند برنده جایزه معتبرآزادی قلم می گردند ونام او بعنوان کسی که قلم ها می شکند مطرح می شود.

نهایت با نزدیک شدن سالگرد آبان ماه سال نود هشت وکشتار وسیع جوانان توسط خامنه ای روحانی و رئیسی و دیدن او با دکترای افتخاری بر دست وشنل بر دوش که دهن کجی به مردم ایران نیز هست یکبار دیگر بما یاد آوری می کند که درسیاست همه چیز ممکن است.

امام علی رحمانی که درمخالفت با تحجر گرائی اسلامی در مسجد می بندد و به دیدار رهبران ایران با رهبر اسلامی مخالف دولت تاجکستان اعتراض می کند در یک بند وبست سیاسی به متحجری با کارنامه بمراتب بد تر از طالبان دکترای علمی میدهدو آب پاکی روی دست هوادارا ن ایرانی خود میریزد ! در سیاست هیچ دوستی ثابتی نیست ثابت منافع سیاست بازان است وبس

ابوالفضل محققی