به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادییکشنبه، شهریور ۲۱، ۱۴۰۰

یک داستان غریب از شام خصوصی رهبر در شرایط سخت اقتصادی کشور!!!


شرایط سخت اقتصادی