به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیپنجشنبه، شهریور ۲۵، ۱۴۰۰

کارکنان زن فرودگاه کابل با حجاب اسلامی به سر کار بازگشتند

عکس روز  

کارکنان زن فرودگاه کابل با حجاب اسلامی به سر کار بازگشتند