به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیپنجشنبه، شهریور ۲۵، ۱۴۰۰

پایان قصه توماج صالحی،خواننده شجاعی که پا بر گلوی خامنه‌ای گذاشت!!!


پایان قصه توماج صالحی