به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیسه‌شنبه، شهریور ۳۰، ۱۴۰۰

گفتگوی مسیح علینژاد

با شهلا زلاند، هنرمند سرشناس افغانستان