به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیشنبه، شهریور ۲۰، ۱۴۰۰

لحظه به لحظه حمله به "پنجشیر"

 از زبان یک زن ایرانی در کانون جنگ 
لحظه به لحظه در پنجشیر از زبان یک زن