به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیچهارشنبه، شهریور ۱۰، ۱۴۰۰

بررسی و تحلیل رویدادهای روز، تحولات افغانستان و کابینه رئیسی

 میهمانان: خانم دکتر فائزه هاشمی رفسنجانی و آقای دکتر سید حسین موسویان رئیس شورای مرکزی جبهه ملی ایران
به میزبانی ایرج جمشیدی