به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیچهارشنبه، مرداد ۰۴، ۱۳۹۱

به مناسبت یکصد و سی اُمین سال زادروز دکتر محمد مصدق،
«هواداران نهضت ملی ایران»
 از هموطنان گرامی دعوت می نمایند
در جلسه ای که دربارۀ:
«ارزش های سياسی – اجتماعی نهضت ملی ایران کدامند ؟»
و «آیا در دوران جهانی شدن آن ارزش ها
همچنان به اعتبار خود باقی هستند یانه؟»
آقایان حسن  بهگر،  دکتر منصور بیات زاده، دکتر پرویز داورپناه
مهندس منوچهر صالحی و  جهانگیر گلزار سخنرانی خواهند کرد، 
شرکت نمایند. اداره کننده جلسه : حسین منتظر حقیقی
زمان : شنبه  اول سپتامبر ٢٠١٢  -  یازده شهریور ماه ١٣٩١
از ساعت ١٨  تا  ٣٠/ ٢١
مکان:
Lange Reihe ( Carl-von-Ossietzky-Platz) (Heinrich-Wolgast-Schule)
Hamburg-Deutschland
حدودا َدر فاصله ی ۵٠٠ متری از ایستگاه  مرکزی راه آهن شهر هامبورگ
ورود به سالن ساعت ٣٠/  ١٧-  شروع برنامه رأس ساعت   ٠٠/ ١٨
تماس با کمیتۀ تدارکات:  Mobil: (+)49 )0(173 60 88 88 7 ـ