به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیچهارشنبه، مرداد ۰۴، ۱۳۹۱

ســیـمـا بــیــنــا
"دل دریا کن ای دوست"


به ما گفتی که دل دریا کن ای دوست
همه دریا ازان ما کن ای دوست


میون صد جوون دل برتو بستم
نکن نامردی و خوبم نگه دار