به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیچهارشنبه، تیر ۲۸، ۱۳۹۱

پیمان عارف، دانشجوی محروم از تحصیل به دادگاه احضار شد


این عضو جبهه ملی ایران به اتهام تبلیغ علیه نظام از طریق مصاحبه در مورد اجرای حکم شلاق با سایت کلمه و تلویزیون بی. بی. سی در ۸ آبان بازداشت و در ۲۰ آذر گذشته در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی پیرعباسی محاکمه گردید که منتج به صدور رای برائت پیمان عارف گردید.


خبرگزاری هرانا - پیمان عارف، روزنامه نگار و فعال سابق دانشجویی جهت محاکمه به شعبه ۱۱۷۲ دادگاه جزایی تهران احضار گردید.
بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، بر اساس ابلاغیه ای که روز گذشته به دست این زندانی سیاسی تازه آزادشده رسیده است، شعبه ۱۱۷۲ دادگاه جزایی مجتمع قضایی قدس پیمان عارف را احضار نموده تا در ساعت ۹. ۵ صبح روز ۱۵ مرداد ماه در این شعبه حضور یابد تا در خصوص آنچه که در اخطاریه «شکایت ماموران» قید گردیده است محاکمه شود.
این جلسه محاکمه مربوط است به پرونده بازداشت ۲۴ اسفند ماه گذشته پیمان عارف که بر اساس شکایت بهرام رشته احمدی معاون امنیت دادستان تهران به اتهام «نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی از طریق مصاحبه با سایت کلمه» پس از آزادی بعد از اجرای غیرقانونی حکم شلاق در دادسرای اوین در ۱۷ مهرماه سال گذشته گشوده شده است.
در این شکایت که به شکلی غیرقانونی در دادسرای امنیت (مقدس) مستقر در زندان اوین که تحت ریاست رشته احمدی (شاکی) است مطرح گردیده، مورد تعقیب قرار گرفته و منجر به بازداشت عارف به شکل «توقیف غیرقانونی» از ۲۴ اسفند تا ۱۵ فروردین گذشته گردید، توسط بازپرس شعبه دوم امنیت به ریاست بازپرس عبدی در اردیبهشت ماه گذشته علیرغم تاکید این روزنامه نگار بر غیرقانونی بودن پرونده و مغایرت آن با اصل «اعتبار امر مختومه»، منجر به اخذ دفاع آخر گردید و در حال حاضر نیز با توجه به عدم شمول صلاحیت دادگاه انقلاب درباره اتهام انتسابی به دادگاه جزایی مجتمع قضایی قدس ارجاع گردیده است.
بهرام رشته احمدی معاون امنیت دادستان تهران و رییس دادسرای اوین در این شکایت مدعی گردیده است که پیمان عارف در بخشی از مصاحبه اش بعد از اجرای غیرقانونی حکم شلاق در ۱۷ مهرماه گذشته با سایت کلمه که گفته است «احساس کردم صدای آقای رشته احمدی را نیز زمانیکه شلاق ام میزدند شنیدم و گمان میکنم وی نیز پشت سرم حضور داشت.»، در مورد او به قصد تشویش اذهان عمومی نشر اکاذیب نموده است.
رشته احمدی همچنین مدعی گردیده که به هنگام شلاق زدن پیمان عارف در دادسرای اوین از اتاقش خارج نشده است!
گفتنی است که پیمان عارف در ۱۷ مهرماه گذشته و در پایان دوره محکومیت زندان اش، قبل از آزادی از بند ۳۵۰ زندان اوین نخست به دادسرای اوین منتقل شد و در طبقه پایین این دادسرای امنیتی حکم ۷۴ ضربه شلاق تعزیری اش که توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی پیرعباسی به اتهام «اهانت به رییس جمهور از طریق نگارش و انتشار نامه سرگشاده» صادر گردیده بود در شرایطی غیرقانونی و مغایر با آیین نامه نحوه اجرای مجازاتهای اعدام، رجم و شلاق و در واقع به صورت حدی و با جلد نمودن این زندانی سیاسی اجرا گردید!
پس از آن بود که یکبار دیگر این عضو جبهه ملی ایران به اتهام تبلیغ علیه نظام از طریق مصاحبه در مورد اجرای حکم شلاق با سایت کلمه و تلویزیون بی. بی. سی در ۸ آبان بازداشت و در ۲۰ آذر گذشته در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی پیرعباسی محاکمه گردید که منتج به صدور رای برائت پیمان عارف گردید ولی ظاهرا مقامات دادستانی تهران از صدور رای برائت ناراضی بوده و در اقدامی غیرقانونی دوباره همان پرونده مصاحبه درباره حکم شلاق را با تغییر عنوان اتهامی از «تبلیغ علیه نظام» به «نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی» مجددا همان پرونده را مفتوح نموده اند.