به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیشنبه، تیر ۲۴، ۱۳۹۱

آغازی دوباره، همزمان با سالگرد جنبش دانشجویی ۱۸ تیر
مجله اینترنتی سینمای آزاد که ۶۲ شماره منتشر شد جای خودش را به سایت سینمای آزاد واگذارکرد.
سایت سینمای آزاد همان راه و شیوه مجله اینترنتی ما را ادامه خواهد داد.
همچنان در برابر این نظام سرکوبگر وهمه باند هایش روش آشتی ناپذیر خواهیم داشت. همچنان نسبت به صادرات فرهنگی نظام ارتجاعی ج. اسلامی حساس خواهیم بود، باآرایشگران این نظام با هر ماسکی که ظاهرشوند مقابله خواهیم کرد.
همچنان خودمان را نسبت به سینمای در تبعید مسئول میدانم تا این نظام هست همچنان فشار واختناق هنرمندان ناسازگار را به تبعید خواهد کشاندوما صدای سینمای در تبعید خواهیم بود.
سایت سینمای آزاد چون مرتبا به روز خواهد شد عملکردش موثر تر از ماهنامه سینمایی خواهد بود. ت
صمیم جدید را نیز با نظر همکاران مجله سینمای آزاد اتخاذ کرده ایم وآنان وعده داده اند که مارا در این دوره نیز تنها نگذارند.  
همچنین انتشار سایت سینمای آزادهمزمان شده است با سالگرد جنبش دانشجویی.
دانشجویان معترض در ۱۸ تیر علیرغم تمایل دانشجویان دولتی تحکیم وحدت، خاتمی ،کروبی رئیس مجلس ، تاج زاده، معاون وزارت کشور ،مهاجرانی وزیر ارشاد، و…از محیط دانشگاه پای فراتر گذاشتند وخیابان هابه صحنه جنگ وجدل دختران وپسران دلیر با مامورین نطام واوباش بسیحی تبدیل شد،اوباشان به فرمان خاتمی شارلاتان با قمه وچاقو وپنجه بوکس به جان مردم افتادند،دختران روسری هایشان را به آتش کشیدند، جوانان بدون توسل به شعار های ارتجاعی ی مذهبی ،خامنه ای ودیگر سران رژیم را به درماندگی کشاندند هر چند که باخیانت های دانشجویان تحکیم وحدتی و شبه اصلاح طلبان حکومتی نخستین حرکت مداوم دانشجویی سرکوب شد.اما این خیزش زمینه ساز قیام خرداد ۸۸ بود.
سایت سینمای آزادهمزمان با سالگرد این روز مهم کارش آغاز می شود ،امید اینکه با بپا خاستن دوباره ی مردم ودرسی که ازاعتماد دوباره به باند های اصلاح طلب آموخته اند تا سقوط کلیت نظام ازپای ننشینند.
به امید رهایی مردم تحت ستم از شر نظام های سرکوبگر ود ر راس آنها نظام نا انسان، فاسد، وجنایتکار ج. اسلامی.

مدیر مرکز پژوهش های سینمایی سینمای آزاد
بصیر نصیبی

برای ورود به سایت لطفا روی این آدرس کلیک کنید
http://cinemaye-azad.com/