به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیدوشنبه، مرداد ۰۲، ۱۳۹۱

به مناسبت یکصد و سی اُمین سال زادروز دکتر محمد مصدق،
«هواداران نهضت ملی ایران»
از هموطنان گرامی دعوت می نمایند در جلسه ای که دربارۀ:
«ارزش های سياسی – اجتماعی نهضت ملی ایران کدامند ؟» 
و
«آیا در دوران جهانی شدن آن ارزش ها همچنان به اعتبار خود باقی هستند یانه؟»
آقایان
حسن بهگر
دکتر منصور بیات زاده
دکتر پرویز داورپناه
مهندس منوچهر صالحی
جهانگیر گلزار
سخنرانی خواهند کرد ، شرکت نمایند
اداره کننده جلسه : حسین منتظر حقیقی
زمان : شنبه اول سپتامبر ٢٠١٢ - یازده شهریور ماه ١٣٩١ از ساعت ١٨ تا ٣٠/ ٢١
مکان:
Lange Reihe ( Carl-von-Ossietzky-Platz) (Heinrich-Wolgast-Schule)
Hamburg-Deutschland
حدودا َدر فاصله ی ۵٠٠ متری از ایستگاه مرکزی راه آهن شهر هامبورگ
ورود به سالن ساعت ٣٠/ ١٧- شروع برنامه رأس ساعت ٠٠/ ١٨
تماس با کمیتۀ تدارکات :
E-mail: havadaran@nm-iran.com
Mobil: (+)49 )0(173 60 88 88 7