به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیچهارشنبه، آذر ۱۹، ۱۳۹۳

يادمان باشد اگر گل چيديم، سهراب سپهری

زندگي با همه ی وسعت خويش محفل ساكت غم خوردن نيست!

سهراب سپهری
حاصلش تن به قضا دادن و افسردن نيست!

اضطراب وهوس ديدن و ناديدن نيست!

زندگي خوردن و خوابيدن نيست!

زندگي جنبش جاري شدن است!

زندگي کوشش و راهي شدن است

 از تماشاگه آغازحيات تا به جايي كه خدا مي داند.
زندگي چون گل سرخي است پر از خار و پر از برگ و پر از عطر لطيف، 

يادمان باشد اگر گل چيديم،

عطر و برگ و گل و خار، همه همسايه ی ديواربه ديوار همند.
شعرزیبای روزی خوهم آمد... با دکلمه خانم گوگوش