به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیدوشنبه، آذر ۱۷، ۱۳۹۳

آهنگ عشق، تقدیم به آنانی که بی هیچ چشم داشتی عشق و محبت را به دیگران هدیه می دهند.

مسعود درویش 

آهنگ عشق 

عشق باران منه 

مثل بهاران منه 

گاهی داغ و سینه سوز 

گاهی زمستان منه 

آهنگ عشق