به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیپنجشنبه، آذر ۱۳، ۱۳۹۳

خوش آن زمان، ترانه ـ ویدئو با صدای زیبای خواننده تاجیک

نگینه امانقلوا
خوش آن زمان

پیاله باشد و
می باشد و
تو باشی و
 من 

آمد آمدت گردم، جان
قد و قامتت گردم
آی تو جانان من باشی
آمدم به مهمانی، جان
یک بوسه طلب کردم، جانی
گفتا که تو میدانی، جان 

باز می پرسی که رنگت زرد می باشد چرا؟
حال من میدانی و خود را به نادانی زدی

خوش آن زمانhttps://www.youtube.com/watch?v=1IG7IaoParQ

خوش آن زمان

پیاله باشد و می باشد و
تو باشی و من 

آمد آمدت گردم، جان
قد و قامتت گردم، جان

آی تو جانان من باشی
آمدم به مهمانی، جان

یک بوسه طلب کردم، جانی
گفتا که تو میدانی، جان 

باز می پرسی که رنگت زرد می باشد چرا؟
حال من میدانی و خود را به نادانی زدی