به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیپنجشنبه، دی ۰۴، ۱۳۹۳

زندان

دکتر علی گوشه
زندان 

شعر، موزیک و اجرا از دکتر علی گوشه 


تقدیم به کلیه ی زندانیانی که در زندانهای ایران با استقامت و پایداری، 
برای آزادی مردم ایران از استبداد دینی مبارزه می کنند. علی گوشه