به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیشنبه، آذر ۲۹، ۱۳۹۳

آرزو های شب ِ یلدا

داریوش لعل ریاحی
آرزو های شب ِ یلدا

می شود، این شام چون یلدا سر آید بامداد
دیده بگشایم ببینم مرد و زن آزاد و شاد

جمع ِ یاران را به رقص آریم تا میلاد نور
پاسدار ِ رسم جم باشیم و عهد ِ کیقباد

از خیال و حرف ِ دل گوییم تا آغاز ِ صبح
همدل و  هموند، دور از شکوه و جنگ و عناد


می شود، این نار در دستم شود یاقوت سرخ
مرد و  زن بینم، رها از باید و از انقیاد

می شود، بار ِ ستم از دوش برداریم صبح
خاک ِ میهن را بروبیم از دروغ و از فساد

می شود، باغ وطن را بی در و دروازه دید
با دلی هم رنگ ِ مردم بود شد در اعتماد

آرزویم مطرب و می نیست، حق ِ زندگیست
هرکه جز این خواهد از ما، آرزویش نیست باد

داریوش لعل ریاحی
شنبه 29 آذر 1393
Dlr1266@hotmail.com