به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادییکشنبه، آذر ۲۳، ۱۳۹۳

مصلوب، مسعود عطائی


مسعود عطائی  
مصلوب
بازآی عیسی ی مسیح  ، از کهکشان سوی زمین
تا اینکه با چشمان خود ، بینی ز خود مصلوب تر
بنگر چه ظلمی می کند انسان به همنوعش   بشر

سوریه،افغان و عراق یکسان شده با خاک و خون
از رنج و جور حاکمان ،ایران شده غرق جنون

در خاک من  ایرانزمین، صدها جوان نازنین
قربانی ِ نفرت شدند.
نام وطن بدنام شد،ملت بسی ناکام شد ،
مرد و زن و پیر و جوان،آلوده ی خفّت شدند . 


با هرچه زیبائیست  این خُفاش خویان  دشمنند،
خود را  طلا  داده نشان     امّا ز جنس آهنند.

نا بالغان   را  قاتلین   بر دار   آویزان کنند ،
یک لکّه ی ننگی دگر بر سیرت انسان کنند .

آری بیا ، عیسی بیا از کهکشان سوی زمین
در سرزمین آریا ، مصلوب تر از خود ببین  !

مسعود عطائی
 کریسمس ِ ۲۰۱۴