به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیپنجشنبه، اردیبهشت ۰۲، ۱۳۹۵

گرافیتی کودک کشته شده افغانی/ تهران

گرافیتی "ستایش" در خیابان های تهران