به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیسه‌شنبه، فروردین ۳۱، ۱۳۹۵

تا سیدعلی هست، آسوده بخواب / آموزش...!!