به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادییکشنبه، اردیبهشت ۰۵، ۱۳۹۵

چرخ و فلک

فرشته                                 


چرخ و فلک 

ﺗﺎ اوﻣﺪﻳﻢ ﻧﻔسی ﺗﺎزه ﻛﻨﻴﻢ ﻗﺼﻪ ﻋﺸﻖ و ﭘﺮآوازه ﻛﻨﻴﻢ
اﻳﻦ دل ﺗﺸﻨﻪ ﻋﺸﻖ هی ﻧﺸﺴﺖ و ﻏﺼﻪ ﺧﻮرد
ﻃﺎﻟﻊ ﻣﺎ رو ﺑﺒﻴﻦ از ﻛﺠﺎ ﺳﺮ دراورد از ﻛﺠﺎ ﺳﺮ دراورد

متن آهنگ چرخ و فلک

ﭼﺮخ هی ﭼﺮﺧﻴﺪ وﮔﺸﺖ ﻛﻮدﻛﻴﻤﻮن ﻛﻪ ﮔﺬﺷﺖ
از روزﻫﺎی ﻋﻤﺮﻣﻮن ﻳﻜﺮوزش ﻫﻢ ﺑﺮ ﻧﮕﺸﺖ ﻳﻜﺮوزش ﻫﻢ ﺑﺮ ﻧﮕﺸﺖ
ﻣﻦ ﺑﻪ اﻳﻦ ﭼﺮخ و ﻓﻠﻚ دﻳﮕﻪ ﺣﺴﺎب ﭘﺲ ﻧﻤﻴﺪم
اﻳﻦ دوروز زﻧﺪگی رو دﻳﮕﻪ از دﺳﺖ ﻧﻤﻴﺪم
اﻳﻦ دوروز زﻧﺪگی رو دﻳﮕﻪ از دﺳﺖ ﻧﻤﻴﺪم

ﺗﺎ اوﻣﺪﻳﻢ ﻧﻔسی ﺗﺎزه ﻛﻨﻴﻢ ﻗﺼﻪ ﻋﺸﻖ و ﭘﺮآوازه ﻛﻨﻴﻢ
اﻳﻦ دل ﺗﺸﻨﻪ ﻋﺸﻖ هی ﻧﺸﺴﺖ و ﻏﺼﻪ ﺧﻮرد
ﻃﺎﻟﻊ ﻣﺎ رو ﺑﺒﻴﻦ از ﻛﺠﺎ ﺳﺮ دراورد از ﻛﺠﺎ ﺳﺮ دراورد

ﻣﻦ ﻛﻪ دﻳﺪم دارم از ﻧﻔﺲ می اﻓﺘﻢ
ﺑﺨﻮدم هی زدم اﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ رو ﮔﻔﺘﻢ
ﻣﻦ ﺑﻪ اﻳﻦ ﭼﺮخ ﻓﻠﻚ دﻳﮕﻪ ﺣﺴﺎب ﭘﺲ ﻧﻤﻴﺪم
اﻳﻦ دو روز زﻧﺪگی رو دﻳﮕﻪ از دﺳﺖ ﻧﻤﻴﺪم
اﻳﻦ دو روز زﻧﺪگی رو دﻳﮕﻪ از دﺳﺖ ﻧﻤﻴﺪم