به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیجمعه، اردیبهشت ۰۳، ۱۳۹۵

خواب ظهرگاهی در هوای گرم / عکس

شهر الله آباد هند – بازار میوه