به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیسه‌شنبه، اردیبهشت ۰۷، ۱۳۹۵

عکس / روزنامه وطن امروز اسم جدیدی برای ظریف انتخاب کرد