به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادییکشنبه، اردیبهشت ۰۵، ۱۳۹۵

شمعی برای ستایش / شاهرخ حیدری / ایران وایر

شمعی برای ستایش