به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادییکشنبه، فروردین ۲۹، ۱۳۹۵

اطلاعیه ی سازمان های جبهه ملی ایران در اروپا

به مناسبت درگذشت پرویز نعمان
دبیر کنفدراسیون محصلین و دانشجویان ایران (اتحادیه ملی)


پرویز نعمان 
با کمال درد و اندوه
از درگذشت پرویز نعمان دبیر کنفدراسیون محصلین و دانشجویان ایران (اتحادیه ی ملی) آگاهی یافتیم.
پرویز نعمان یکی از دبیران فعال و دلسوز کنفدراسیون جهانی بود که از ابتدای جوانی در راه آزادی و عدالت اجتماعی در ایران مبارزه کرده بود.

در چارچوب کنفدراسیون او، که تا پیش از اخراج از کشور فرانسه در پاریس تحصیل می کرد، از فعالان و دبیرانی بود که همواره در راه تحکیم رشته های اعتماد میان گرایش های مختلف کوشیده بود، کوششی که اثرات انکارناپذیری در همکاری بهتر و صمیمانه تر در صفوف دانشجویی برجا گذاشت.
او، ضمن اعتقاداتی محکم به آزادی و عدالت اجتماعی همواره با آموختن بیشتر بر دامنه ی دانش خود می افزود و از خشک اندیشی و جزمگرایی برکنار بود و بدین جهت با گذشت زمان و کسب تجربه های سیاسی بیشتر آزاداندیشی او هر روز دامنه ای وسیع تر یافته بود.
او برای یاران دانشجوی خود دوستی صمیمی و مهربان بود.
پرویز نعمان از چندین سال پیش به دلیل بیماری، بدون امکان مسافرت، در لندن بسر می برد.
فقدان آن یار مبارز و دوست مهربان بطور مسلم ضایعه ای دردناک برای همه ی مبارزان آن دوره ی جنبش دانشجویی است. 

ما این فقدان را به خانواده ی پرویز نعمان، به ویژه فرزند ارجمند وی آزاده ی نعمان، به همه ی مبارزان راه آزادی ایران تسلیت می گوییم و می دانیم که همه ی آزایخواهان کشور و بویژه جنبش دانشجویی ایران همواره یاد آن فرزند شایسته ی ایران را گرامی خواهد داشت.

یکشنبه، ۲۹ فروردین ماه ۱۳۹۵ برابر ۱۷ آوریل ۲۰۱۶ 
سازمان های جبهه ملی ایران در اروپا

دکتر علی راسخ افشار، دکتر پرویز داورپناه، علی شاکری زند، مهندس مهدی مقدس زاده.