به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیپنجشنبه، تیر ۰۳، ۱۳۹۵

آیا تریاک کشیدن روزه را باطل می‌کند؟

نظر یک آخوند (ویدئو)
 معتاد مریض نیست 
معتاد باید روزه را بگیره، 
منتها در طول روز، اگر روزه برای او 
مشقت شدیدی داره و قابل تحمل نیست 
مثلاً حدود ساعت یازده که دیگر  
 داره میمیره، و باید حتماً بهش برسه. 
این دیگه روزه خوری عمدی نیست!