به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیجمعه، خرداد ۲۸، ۱۳۹۵

تک خوانی و دف نوازی یک بانوی هموطن در خیابان های تهران